RADNO VREME
Sistemi za evidenciju radnog vremena
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletter-om za radno vreme:
 
pismo
Verzije
verzije
Trenutno aktuelna verzija - 3.9 - ovog programa
[3.9] - podverzija (minor)
- novi Help fajlovi, kontekstno povezani sa F1 tasterom
- izmenjeno skaliranje programa, na 125% pojedina polja se nisu videla
- ažuriran sql_mode prema novoj verziji MySQL 5.7.17
- izmenjene definicije polja i tabela prema novom kompajleru
- izbačen prevod nepotrebnih komponenti
- izmenjeno učitavanje fajla sa prevodima
ervServer
- DLS, automatsko praćenje promene vremena (sat unapred/unazad) na računaru
- izmenjeno prikupljanje događaja iz C3 kontrolera koje je zavisilo od verzije firmwera u njima
- izmenjena procedura za prikupljanje podataka iz txt fajla
- dodata mogućnost smeštanja događaja u log ako je došao u intervalu < 15 sekundi
- izmenjen način pingovanja terminala (icmp.dll)
- izmenjen unos podataka u pojedina polja u zavisnosti od tipa broj/slovo/lozinka
- onemogućena aktivna konekcija ako je podešeno manuelno/raspored prikupljanje podataka
- izmenjena AutoRun funkcija, program se startuje preko TaskScheduler-a
- izmenjen odabir terminala, postavljen mali opis
- izbačena podrška za prikupljanje podataka direktno iz MSSQL baze
- greška pri dobijanju slike preko HTTP-a za ZK terminale (putanja i datum)
- greška u konfigurišite događaje ako su postavljeni samo 0/1
- promenjena procedura za ažuriranje vremena na ZK terminalima
- dodata mogućnost auto-brisanja access log-a iz ZK terminala
- izmenjeno učitavanje ulaza iz iGuard-a ako se korisnik čekirao sa šifrom
ervClient
- mogućnost sortiranja mesečnog i skraćenog karneta po imenima zaposlenih
- greška pri odabiru datuma u prošloj godini (manifestovala se najviše na WinXP)
- greška pri računanju priznatog radnog vremena
- greška pri brisanju zaposlenog
- dodata polja za WebPass i CardID za buduće proširenje softvera
- izmenjen update.html prema odabranom jeziku
- greška pri prikazu forme pri dodavanju slike zaposlenog
- izmenjena procedura za rezime, brže logovanje u program
- snimanje zaposlenih urađeno u thread funkciji
- dugme novi zaposleni sklonjeno u meni sa dodatnim opisom
- greška pri pokretanju Report Manager-a, nije prikazivao da je korisnički izveštaj selektovan
- greška pri podešavanju odsustva preko tastature
- ako je izveštaj napravljen od strane korisnika nije automatski kreiran futer
- greška pri izboru sortiranja za kratki karnet
- greška pri izračunavanju za treću smenu kada je događaj pauza pre 00:00h
- greška u proračunu odsustva za treću smenu
- greška pri korišćenju naprednog filtriranja
- dodat prikaz napomene u prozoru dnevnika događaja
- dodat jedinstven ključ za skraćenicu događaja
- greška pri zatvaranju programa dok se radi obrada podataka
ervManager
- izmenjen unos podataka u pojedina polja u zavisnosti od tipa broj/slovo/lozinka
- ako je port obrisan greška će se prikazati prilikom povezivanja sa terminalom
- omogućeno korišćenje mifare kartica sa brojem većim od Int32
- izmenjen način pingovanja terminala (icmp.dll)
- greška prilikom preuzimanja korisnika od iGuard terminala
- greška prilikom snimanja svih događaja iz iGuard uređaja u txt fajl
- izmenjeno prikupljanje podataka za C3 kontrolere koje je zavisilo od verzije firmwera u njima
- dodata mogućnost izmene naziva tastera za ZK TFT terminale
- promenjena procedura za ažuriranje vremena na ZK terminalima
- dodata opcija za brisanje slika iz ZK terminala sa kamerom
- dodata mogućnost selektovanja/deselektovanja svih tabela pri exportu podataka
- pri dodavanju novih korisnika dodata mogućnost korišćenja ID-ja kao sufiksa
- mogućnost brisanja duplih događaja sa istim vremenom i definisanje UNIQUE key-a
- bez ervConfig.ini fajla program nije učitavao jezike
Podsećamo - od verzije 3.0
- Dizajner izveštaja. Mogućnost promena izgleda izveštaja (pozicija kolona, dodavanje, brisanje kolona, font, veličina, boja...), Ova opcija je otključana za sve korisnike softvera, detalje o korišćenju report designera možete pronaći na linku: FastReport. Kreiranje sopstvenih izveštaja korisnik može raditi sam, uz pomoć on-line uputstva. Mi za ovu opciju ne pružamo tehničku podršku, korisnik mora sam da se obuči za njeno korišćenje. Praksa je pokazala da veliki broj ljudi u IT sektoru ili zna da koristi ove napredne opcije, ili veoma brzo može njima ovladati. Umesto tehničke podrške, korisniku nudimo izradu izveštaja u željenoj formi uz minimalnu novčanu naknadu. Iznos ove naknade zavisi od vremena potrebnog da se izradi izveštaj definisan od strane kupca.
- Nova verzija/podverzija (major verzija / minor verzija): dva nova pojma. "nova vezija" (engleski major version) podrazumeva verziju softvera koja korisniku pruža nove mogućnosti. "podverzija" (engleski minor version) podrazumeva poboljšanu aktuelnu verziju softvera u kojoj su napravljene minimalne izmene ili su otklonjene uočene greške. Svaka podverzija softvera je besplatna, a prelazak sa stare na novu verziju softvera je moguć samo uz doplatu, koja iznosi 25% cene nove verzije. Kupac može, u probnom periodu u trajanju od 15 dana, da besplatno isproba novu verziju. Nakon isteka ovih 15 dana kupac može ili da se vrati korišćenju stare verzije (koju već poseduje) ili da uz doplatu koristi na dalje novu verziju softvera.
Starije verzije
Listu izmena u starijim verzijama softvera možete skinuti ovde